Algemene voorwaarden

Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie

Algemene voorwaarden van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51601591.

1.     Definities en begrippen

Hellen Nagel: solistisch werkend gynaecoloog en seksuoloog NVVS

Behandelovereenkomst : de overeenkomst waarbij Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie zich tegenover een cliënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoek die rechtstreeks betrekking hebben op deze cliënt.

Cliënt/opdrachtgever: de wederpartij van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

Geneeskundige Behandeling: poliklinische behandeling of -consult en alle overige, als dan niet medische specialistische zorg of dienstverlening.

2. Toepasselijkheid
a.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie met cliënten gesloten behandelovereenkomsten. Tevens op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie en cliënt.
b.     Iedere cliënt die een behandelovereenkomst wil afsluiten kan de algemene voorwaarden vinden op de website www.hellennagel.nl . Indien de cliënt niet de beschikking heeft over internet worden de voorwaarden bij het eerste bezoek aan de kliniek ter hand gesteld.
c.      Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
d.     De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
e.     Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de behandelovereenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de behandelovereenkomst.

3. Identiteit van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie:

Naam: Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie

Bezoekadres:

Telefoonnummer: 0634852838

E-mailadres: info@hellennagel.nl

KvK nummer: 51601591

AGB code gynaecoloog: 03037658

AGB code seksuoloog: 90102835

AGB code praktijk: 22227456

4. Geneeskundige handelingen

Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie neemt bij de werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt in overeenstemming met de geldende professionele standaard en richtlijnen van de beide beroepsgroepen.

5. Totstandkoming en beëindiging van de behandelovereenkomst
a.     De cliënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, die vermeld staan op de website van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie, door ondertekening van het financiële reglement.
b.     Een overeenkomst komt tot stand na toestemming van de cliënt.
c.      De tekst van een bevestiging, zoals in lid a van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
d.     Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle benodigde gegevens tijdig, juist en volledig te verstrekken.
e.     De behandelovereenkomst kan alleen om gewichtige redenen door de zorgverlener of Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie worden opgezegd, zoals beschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd onacceptabele gedragingen van de cliënt jegens Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie of jegens medecliënten of hun bezoek, het niet verstrekken van informatie t.b.v. de geneeskundige behandeling, het verstoord raken van de vertrouwensrelatie, het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van declaraties. Bij opzegging door de cliënt zal de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet langer door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie worden gedragen.
f.       De opdrachtgever kan de behandelovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelovereenkomst opzegt moet zij/hij aan Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt.  

6. Informatie en medewerkingsplicht van de cliënt:
a.     De cliënt dient naar beste weten en kunnen medewerking te verlenen aan de samenwerking en relevante informatie te verstrekken, inclusief het tonen van een geldig wettelijk erkend identiteitsbewijs.
b.     De cliënt is verplicht om juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot naam, woonadres, bereikbaarheidsgegevens, huisarts, verzekeringsgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen zo spoedig mogelijk na ingang schriftelijk aan Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie te worden doorgegeven. De gevolgen van het niet doorgeven van de juiste gegevens komen voor rekening van de cliënt of de opdrachtgever.
c.      Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

7. Gedragscode Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie

Alle cliënten, bezoekers en hulpverleners dienen zicht te gedragen volgens de gedragscode van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie:
a.     In de borgverlening van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie staat de cliënt centraal.
b.     Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.
c.      In Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat om schreeuwen, schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
d.     Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
e.     In Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.
f.       Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich in Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
g.     Eigen u geen spullen toe die van een ander of van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie zijn.

8. Annulering
a.     Als de cliënt een gemaakte afspraak voor een geneeskundige behandeling niet kan nakomen, dient zij deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Deze annulering kan telefonisch of per e-mail doorgegeven worden (info@hellennagel.nl)
b.     De door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie gemaakte kosten ter zake van afspraken tot geneeskundige behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie bij de cliënt in rekening worden gebracht, zijnde € 60,-. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.
c.      Indien een cliënt zich meldt op de afgesproken dag en tijd voor een consult, geneeskundige behandeling of verrichting, maar door omstandigheden voortijdig weer moet vertrekken, zullen eveneens kosten verschuldigd zijn ter compensatie van gederfde inkomsten en voor de door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie gereserveerde tijd, ruimte en het personeel.

9. Betaling
a.     De cliënt is aan Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service en/of overige diensten volgens de daarvoor door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie vastgestelde tarieven.
b.     Voorafgaand aan het eerste behandelcontact ondertekent cliënt het financiële reglement van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie, met details over de totstandkoming van de factuur.
c.      Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen stuurt Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de factuur voor de behandeling naar de cliënt. Cliënt kan in geval van verzekerde zorg de factuur doorsturen naar de ziektekostenverzekeraar om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie uiterlijk 30 dagen na factuurdatum de betaling heeft ontvangen.
d.     Indien de cliënt de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, stuurt Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de cliënt een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De cliënt heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering de factuur alsnog te voldoen.
e.     Na overschrijding van de tweede betalingstermijn komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de cliënt/debiteur. De cliënt is vanaf de vervaldag van de eerste betalingstermijn tevens de wettelijke rente verschuldigd.
f.       Als de cliënt binnen de in betalingsherinnering gestelde termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:

–     Alle openstaande vorderingen van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie op de cliënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar.

–     De cliënt ontvangt een aanmaning waarin haar een laatste gelegenheid wordt geboden om aan haar verplichtingen per ommegaande te voldoen. De cliënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. De incassokosten worden overeenkomstig de normering voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld.

g.     Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de behandelovereenkomst opschorten. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geeft Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
h.     Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie op goede gronden wordt bestreden.

10. Dossier
a.     Van alle consulten, geneeskundige behandelingen, voorgeschreven medicatie en verrichtingen wordt in een medisch dossier aantekening gemaakt en berichtgeving over de voortgang aan de verwijzer/huisarts verzorgd door de behandelend arts indien de cliënt daarvoor toestemming gegeven heeft.
b.     De bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar vanaf de aanmaak, tenzij er om redenen van goed hulpverlenerschap een andere bewaartermijn dient te worden aangehouden.
c.      Zonder toestemming van de cliënt hebben derden i.c. niet rechtstreeks betrokkenen bij de uitvoering van de behandelovereenkomst, geen recht op inzage in het medisch dossier. De geheimhoudingsplicht wordt door de hulpverlener in acht genomen.
d.     De hulpverlener verstrekt aan de cliënt desgevraagd zo spoedig mogelijk een afschrift van het medisch dossier.
e.     De hulpverlener vernietigt door deze bewaarde bescheiden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt.
f.       Ten behoeve van statistiek, wetenschappelijk onderzoek in algemeen belang en jaarlijks verplichte verstrekking aan instanties op gebied van Volksgezondheid kunnen gegevens uit het medisch dossier zonder voorafgaande toestemming van de cliënt worden gebruik indien de gebruikelijke regels ten aanzien van privacy niet worden overtreden en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet wordt geschaad.
g.     De cliënt kan te allen tijde bezwaar aantekenen tegen gebruik van diens gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of anderszins onderzoek van algemeen belang of in het kader van de Volksgezondheid zoals in vorig artikel genoemd; de zorgverlener maakt hiervan aantekening in het medisch dossier.

11. Tarieven
a.     Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. Dit kan wettelijk twee keer per jaar voor januari en juni. De laatst bekende tarieven zijn de prijzen die Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie op de website heeft geplaatst (www.hellennagel.nl). De tarieven zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om desgewenst voor aanvang van de geneeskundige behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.

12. Klachtenregeling

a.     Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht, betreffende het medisch handelen en/of bejegenen voortvloeiende uit de behandelovereenkomst tussen cliënt en Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie, overeenkomstig deze klachtenprocedure.
b.     Klachten betreffende de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten schriftelijk, tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
c.      Klachten betreffende andere dan de hiervoor genoemde zaken en/of handelingen worden niet door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie in behandeling genomen en komen eveneens niet in aanmerking voor behandeling door de Klachtencommissie waarbij Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie is aangesloten. Indien Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie ter zake van een dergelijke klacht kosten heeft gemaakt dan komen deze kosten voor rekening van cliënt waarbij als uitgangspunt voor de berekening van deze kosten het uurtarief van de behandelend medisch specialist geldt.
d.     Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie zal zich niet-ontvankelijk verklaren bij een claim boven de € 25.000,-.
e.     Klachten die reeds in een gerechtelijke procedure zijn behandeld komen evenmin in aanmerking voor behandeling door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie alsmede door de Klachtencommissie.
f.       Indien een door de cliënt tegen Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist ingediende klacht ongegrond wordt verklaard kan Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de door haar gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht aan de cliënt in rekening brengen. Voorgaande als genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
g.     De cliënt kan een tegen Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist ingediende klacht te allen tijde intrekken. Indien de cliënt de klacht intrekt tijdens een nog lopende behandeling van deze klacht en Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie reeds kosten heeft gemaakt voor de behandeling van de klacht, dan kan Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie de door haar gemaakte kosten van de behandeling van de klacht aan de cliënt in rekening brengen.
h.     Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om haar betalingsverplichtingen jegens Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie op te schorten. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de cliënt.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling
a.     Op alle tussen Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
b.     Geschillen tussen de cliënt enerzijds en Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelovereenkomst, kunnen zowel door de cliënt als door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Klachtencommissie en in bijzonder situaties bij de externe Geschillencommissie, waarbij Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie is aangesloten, een en ander als vermeld op de website van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie en beschreven in de klachtenprocedure.
c.      Een geschil wordt door de Klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of cliënt zijn/haar klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 12 bij Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie heeft ingediend.
d.     Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.
e.     Geschillen tot beslechting kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Klachtencommissie als genoemd in lid a van dit artikel of aan de bevoegde rechter.
f.       Partijen zullen eerst een beroep doen op de bevoegde rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil conform de klachtenprocedure van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie in onderling overleg te beslechten.

14. Schade/aansprakelijkheid ten aanzien van de medische behandelovereenkomst
a.     Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting.
b.     Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie. Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
c.      Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
d.     De aansprakelijkheid van Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie voor schade voortvloeiend uit de door haar (eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten) verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde medicijnen.

15. Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
a.     Deze voorwaarden worden bekend gemaakt via internet (www.hellennagel.nl)
b.     Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de datum ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Bunschoten-Spakenburg, 1 juli 2019